FDF

Onze kennis, uw financieel voordeel!

Ondernemers die tijdelijk weinig geld hebben, kunnen makkelijker uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst. Staatssecretaris Weekers van Financiën wil hen op deze manier ‘wat extra lucht’ geven nu de economische omstandigheden minder goed zijn.
Ondernemers kunnen de fiscus telefonisch maximaal 4 maanden om uitstel vragen voor een schuld van maximaal 20.000 euro. Voorwaarde is wel dat ze tot nu toe altijd netjes aan hun fiscale verplichtingen hebben voldaan. Bovendien moeten ze rente betalen. Aanslagen met een boete komen niet in aanmerking voor het uitstel.

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon

Hebt u het goede voornemen, DGA, om per 1 januari 2013 eindelijk te stoppen met roken? Daar kan uw BV als werkgever u bij helpen. Als een werkgever maatregelen treft om naleving van het rookverbod in zijn bedrijfsruimte(n) te bevorderen, kwalificeert dat als zorg voor arbeidsomstandigheden. Als een naleving van de Arbo-wetgeving. De werkgever kan zijn werknemer belastingvrij een cursus ‘stoppen met roken’ laten volgen, of hem zo’n cursus vergoeden. Of hem een acupunctuur behandeling tegen roken aanbieden. Voorwaarde is wel dat een en ander in het Arbo-plan van de onderneming is beschreven. Past de werkgever de werkkostenregeling (WKR) toe, dan kan hij zo’n cursus of behandeling om te stoppen met roken ook belastingvrij aanbieden, mits dat onderdeel is van het Arbo-plan van het bedrijf. En de cursus moet geheel of gedeeltelijk op de werkplek worden gegeven. Een vergoeding in geld kan niet belastingvrij. Maar de werkgever kan er wel voor kiezen om die onder te brengen in de vrije ruimte van de WKR. De BV kan de andere werknemers dan de DGA op exact dezelfde wijze ondersteunen om van hun verslaving af te komen.

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon

De flex-BV is per 1 oktober 2012 in werking getreden. Deze BV-variant biedt de mogelijkheid om met stemrecht- en/of winstrechtloze aandelen te werken. Dat maakt het mogelijk om aandeelhouders in de BV te hebben zonder stemrecht, of zonder belang bij de winstreserves in de BV.
Voor de DGA die pensioen in eigen beheer opbouwt geldt hier een beperking: als hij zijn BV ‘omzet’ naar een flex-BV moet hij aandelen mét stemrecht in de BV hebben, direct of indirect tot ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal. Zo niet, dan vervalt de mogelijkheid van pensioenopbouw in eigen beheer.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft meegedeeld dat het niet mogelijk is om in een flex-BV pensioen in eigen beheer op te bouwen als een DGA uitsluitend stemrechtloze aandelen in die BV houdt.
Voor de opbouw van pensioen in eigen beheer is vereist dat de DGA ten minste 10% van het geplaatste aandelenkapitaal in de BV heeft waar hij op de pay-roll staat. Als dat een flex-BV is (of wordt) moeten dat per se aandelen mét stemrecht zijn. Deze verplichting vloeit voort uit de wettelijke omschrijving van het begrip ‘directeur-grootaandeelhouder’. Die omschrijving is per 1 oktober jl. aangepast, vanwege de invoering van de flex-BV.
De Pensioenwet geeft de definitie van een directeur-grootaandeelhouder. Die luidt na de recente aanpassing:
een persoonlijk houder, direct of indirect, van aandelen welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, of
een houder van certificaten van aandelen, uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan hij voor ten minste een tiende deel in het bestuur vertegenwoordigd is, welke ten minste een tiende deel van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;

Als de DGA niet aan deze voorwaarden voldoet, is het niet mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De sanctie die daarop staat is draconisch: de totale pensioenaanspraak wordt geacht te zijn afgekocht. Dat betekent een directe heffing van 52% loonheffing, plus 20% revisierente krachtens de Algemene wet inzake rijksbelasting.

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon

De flex-BV kan volstaan met een geplaatst aandelenkapitaal van een euro, of van een eurocent. Dat biedt veel DGA’s perspectief op een terugbetaling van aandelenkapitaal door de BV, meestal van € 18.000. Maar pas op: als de DGA zijn pensioen in eigen beheer bij die BV opbouwt kan een terugbetaling van aandelenkapitaal, of een dividenduitkering, wel eens erg duur uitpakken.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft bekend gemaakt dat het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend grote gevolgen kan hebben voor de fiscale behandeling van een door de BV uitgevoerde pensioenovereenkomst. Directe aanleiding voor deze publicatie is de inwerkingtreding van de flex-BV per 1 oktober 2012, en daarmee het vervallen van de minimumkapitaaleis voor de BV. Daardoor lonkt voor veel DGA’s een terugbetaling van aandelenkapitaal.
De Belastingdienst waarschuwt dat wanneer een BV door het terugbetalen van aandelenkapitaal of door een dividenduitkering niet meer in staat is om te voldoen aan haar pensioenverplichtingen, de terugbetaling en/of het dividend een fictieve afkoop van de pensioenaanspraken tot gevolg heeft. Eenzelfde aanpak en sanctie geldt ook ingeval de BV een stamrechtovereenkomst jegens de DGA uitvoert.
Bij de beoordeling van de vermogenspositie van de BV moet rekening gehouden worden met de commerciële waarde van alle activa en passiva, dus ook van de pensioen- of stamrechtverplichtingen. De Belastingdienst benadrukt dat de BV ook voldoende vermogen moet aanhouden om het risico van vooroverlijden te dekken, als dit risico niet extern is (her-) verzekerd. In dat geval kan de BV niet volstaan met het aanhouden van een vermogen ter grootte van de koopsom die zou moeten worden betaald aan een professionele verzekeraar.

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon

Onlangs is het boek ‘Zelfstandig ondernemen Zonder Personeel, editie 2012′ verschenen. Dit boek geeft in vogelvlucht een overzicht van de belangrijkste do’s en don’ts, thema’s en wetgeving waarmee de zzp-er rekening dient te houden.

Steeds meer mensen beginnen een onderneming, in veel gevallen als zelfstandige zonder personeel. De wetgeving rond belangrijke thema’s voor zzp-ers is divers en ingewikkeld. Dit boek biedt een leidraad ten aanzien van de rechten en plichten van de zzp-er. Daarbij ligt de nadruk in eerste instantie op de rechten en plichten jegens de overheid. In een aantal gevallen wordt ook stilgestaan bij onderlinge rechten en plichten tussen de zzp-er en de opdrachtgever.

Het boek bevat bovendien een schat aan verwijzingen en handige adressen waar meer informatie te verkrijgen is. Een bijzonder praktisch boekje voor zowel de adviseur als de ondernemer zelf. Auteurs: C.W.P. Wapperom,mr. J.G.S. Warmerdam. Ook als e-book verkrijgbaar en 15% korting voor abonnees.

Zelfstandig ondernemen Zonder Personeel editie 2012 is te bestellen in de Kluwershop.

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon

Veel ondernemingen ondervinden nadelige gevolgen van de economische crisis. Nog zeer onlangs, op 13 augustus 2012, liet het CBS weten dat er alleen al in juli 725 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet zijn verklaard. Dat is een uitzonderlijk hoog aantal. In de eerste 7 maanden van 2012 gingen 4475 bedrijven en instellingen failliet. Dat is bijna 30 procent meer dan in dezelfde periode van 2011. Met deze feiten in het achterhoofd is het des te belangrijker dat bestuurders attent zijn op het tijdig melden van betalingsonmacht.

Denk aan aparte melding betalingsonmacht door bestuurders
Kan een bv (of stichting, nv of ander rechtspersoon) niet tijdig betalen, dan is het onder strikte voorwaarden mogelijk om uitstel van betaling te krijgen. Het is daarnaast echter ook belangrijk dat een bestuurder tijdig een aparte melding betalingsonmacht moet doen. De bestuurder kan in privé hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor belasting- en premieschulden van zijn bv.

Het gaat daarbij vooral om loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet, omzetbelasting en premies voor het bedrijfspensioenfonds. Aan de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de genoemde schulden kan de bestuurder in de meeste gevallen ontkomen door een tijdige melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst en/of het Bedrijfspensioenfonds. Van een tijdige melding is sprake als de bestuurder de melding doet, binnen twee weken, ná de dag waarop de betalingsonmacht is ontstaan. Vaak is dat het tijdstip waarop de premies en/of de belasting behoorde(n) te zijn afgedragen of voldaan had(den) moeten worden. Voorwaarde is wel dat de bestuurder alle verschuldigde belastingen in de gedane aangifte heeft verantwoord. Voor het deel dat de bestuurder niet in zijn aangifte heeft verantwoord, geldt de melding van betalingsonmacht niet!

Sinds medio 2010 moet de bestuurder een dergelijke melding schriftelijk doen. Dat kan digitaal via het eigen domein op de website van de Belastingdienst, via een speciaal te downloaden formulier van de site van de Belastingdienst óf via een brief. Heeft de bestuurder een rechtsgeldige melding gedaan, dan is hij alleen aansprakelijk als de Belastingdienst aannemelijk weet te maken dat het niet betalen van de belastingen en premies het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur dat aan de bestuurder te wijten is en wel in de periode van drie jaren voorafgaande aan het tijdstip van de rechtsgeldige mededeling van betalingsonmacht.

Heeft de bestuurder geen rechtsgeldige melding gedaan, dan is hij aansprakelijk tenzij hij zèlf aannemelijk kan maken dat het hem niet te verwijten is dat er geen rechtsgeldige melding is gedaan. Slaagt de bestuurder daarin, dan moet hij ook nog aannemelijk maken dat er geen sprake is geweest van kennelijk onbehoorlijk bestuur.
Coulanceregeling uitstel van betaling
Met het oog op de crisis geldt er sinds mei 2009 een tijdelijke regeling op grond waarvan de bestuurder eerder kan aankloppen bij de Belastingdienst om uitstel van betaling te krijgen. Aan deze tegemoetkoming zijn wel de nodige voorwaarden verbonden.

Zo moet onder andere de onderneming levensvatbaar zijn en moet de bestuurder de belastingschuld wel op termijn kunnen voldoen. Ook moet hij concreet kunnen aangeven voor welke periode hij het uitstel van betaling nodig heeft. Tot slot moet een derde deskundige een verklaring opstellen, waarin aannemelijk wordt gemaakt dat de bestuurder aan de gestelde vereisten voldoet. Zonodig moet hij aan de Belastingdienst een zekerheidsverklaring verschaffen waarin óók aannemelijk gemaakt moet worden dat de bestaande betalingsmoeilijkheden direct veroorzaakt zijn door de economische crisis! Gevolg is dat de stringente voorwaarden waaronder de ontvanger uitstel van betaling kan verlenen in individuele gevallen soepeler kunnen worden toegepast.
Let op: vrijwaring inlenersaansprakelijkheid
Het grote aantal faillissementen vergroot ook de kans om aansprakelijk te worden gesteld voor de inleners- of ketenaansprakelijkheid. Sinds 1 juli 2012 bestaat mogelijkheid tot vrijwaring bij de inlenersaansprakelijkheid.

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon

De forfaitaire btw-bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak wordt verlaagd voor auto’s die langer dan vijf jaar in gebruik zijn. Deze maatregel werkt terug tot 1 juli 2011. Ondernemers die gebruik maken van de forfaitaire regeling hoeven hierdoor nog maar 1,5% van de catalogusprijs bij te tellen. Het percentage was 2,7%.

Het btw-voordeel kan oplopen tot enkele honderden euro’s per jaar.

Ondernemers die hun bedrijfsauto privé gebruiken, of hun personeel de bedrijfsauto privé laten gebruiken, moeten aan het eind van het jaar btw afdragen ter compensatie van het privégebruik. Zij kunnen hiervoor gebruik maken van een forfaitaire regeling.

De versoepeling is voordelig voor ondernemers die de btw over de aanschaf van de auto konden aftrekken. Ondernemers die geen btw over de aanschaf van de auto konden aftrekken, mochten al gebruik maken van het lagere percentage van 1,5%.
BLKB 12 639, OB, heffing privégebruik auto en toepassing bua
(Ministerie van Financiën)

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon

Op 1 juli is de registratieplicht in werking getreden voor alle werkgevers die arbeidskrachten tegen een vergoeding beschikbaar stellen aan anderen. Met de registratieplicht wil de Nederlandse overheid beter zicht krijgen op de wijze waarop arbeidskrachten te werk worden gesteld. Zo kan fraude beter worden opgespoord. De registratieplicht zorgt voor een betere bescherming van werknemers en het bevordert eerlijke concurrentie. Deze wet heeft consequenties voor iedereen die arbeidskrachten verhuurt (uitleners) en voor iedereen die arbeidskrachten inhuurt (inleners), ook als het maar incidenteel gebeurd.

Uitleners moeten vanaf 1 juli in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een aantekening hebben opgenomen dat ze arbeidskrachten ter beschikking stellen. Ondernemers die bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, zoals uitzendbureaus, kunnen dit via een wijzigingsformulier doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Uitleners die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen kunnen dit telefonisch of per mail doorgeven aan de Kamer van Koophandel in hun regio. ­ De wet heeft ook consequenties voor iedereen die arbeidskrachten inhuurt. Inleners mogen niet meer gebruik maken van de diensten van uitleners die niet goed geregistreerd staan. Inleners kunnen vanaf medio juli controleren of uitleners goed geregistreerd staan op de website van de Kamer van Koophandel (www.kvk.nl/waadi). ­ De consequenties van het overtreden van deze wet zijn groot. Uitleners krijgen van de Inspectie SZW een boete van 12.000 euro per werknemer. Ook inleners kunnen deze boete krijgen. Bij een tweede overtreding wordt de boete verhoogd tot 24.000 euro en bij een derde overtreding zelfs 36.000 euro per werknemer. [ Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ]

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon

Wanneer een ondernemer in 2011 buitenlandse btw in een ander EU-land heeft betaald, dan heeft hij nog tot en met 30 september de tijd om deze btw terug te vragen.

Vanaf 1 januari 2010 kunnen ondernemers alleen via een elektronisch portaal bij de Nederlandse Belastingdienst deze buitenlandse btw terugvragen. Hiervoor zijn in elk geval speciale inloggegevens nodig. Deze inloggegevens zijn aan te vragen op een aparte internetpagina op de site van de Belastingdienst. Volgens de Belastingdienst ontvangt de aanvrager de inloggegevens binnen vier weken na de aanvraag.

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon

Veel ouders hebben in het verleden hun woonhuis aan hun kinderen overgedragen en daarbij bedongen dat zij tot hun overlijden in dat huis mochten blijven wonen. Die overdrachten vonden plaats om successierecht (nu: erfbelasting) te besparen. Bij de aanpassing van de Successiewet per 1 januari 2010 is deze opzet onmogelijk gemaakt. Daarbij is géén overgangswetgeving getroffen. Het gevolg daarvan is dat de waardestijging van de woning na de overdracht aan de kinderen alsnog in de heffing van erfbelasting wordt getrokken als de ouders komen te overlijden. Na lang aandringen, vanuit de rechtspraktijk én de Tweede Kamer, heeft Financiën onlangs alsnog toegestemd in een overgangsregeling. Maar die is wel erg bescheiden……..

Post to Twitter Post to Plurk Post to Yahoo Buzz Post to Delicious Post to Digg Post to Facebook Post to MySpace Post to Ping.fm Post to Reddit Post to StumbleUpon